İnanç / Din

Dünya çapında birçok farklı din veya inanç toplulukları vardır. En iyi bilinenler beş dünya dini Hristiyanlık, İslam, Hinduizm, Budizm ve Yahudiliktir. Birçok din yüzlerce, hatta binlerce yıldır mevcuttur. Bu dinler kendilerine mensup kadınların ve erkeklerin kültür ve dünya görüşlerini, davranış, düşünce ve duygularını şekillendirerek, değer yargılarını da etkilemektedir.

Dünya ülkelerinin çoğunluğunda - Almanya dahil olmak üzere -  yasayla teminat altında olan bir din özgürlüğü hakkı vardır. Yani herkes kendi dinini veya inancını uygulama özgürlüğüne sahiptir. Herkes istediğine inanmakta serbesttir. Din özgürlüğü herhangi bir dine mensup olmak zorunda olmama ve bir Tanrı'ya inanmama özgürlüğünü de içerir. Herkes dinin kendi için ne anlama geldiğine kendisi karar verebilir ve buna göre yaşayabilir. Ancak bu sadece başkalarının hakları ihlal edilmediği sürece geçerlidir. Din özgürlüğü temel bir hak olduğu gibi insan hakkıdır da; yani mahkemede icra edilebilir çok önemli bir temel hak.

Yine de bu hak gündelik yaşamda sık sık ihlal edilmektedir. Bu öncelikle toplumun çoğunluğuyla aynı dini paylaşmayan insanlar açısından geçerlidir. Dini uygulamaları çoğunluğa yabancı olduğu ve bu nedenle şüpheyle bakıldığı için, bu kişilerin önyargı veya retle karşılaşmaları nadir değildir. Örneğin, bunun bir ifadesi Almanya'daki başörtüsü tartışmalarıdır. Sık sık başörtüsü yasağı, bürgü yasağı vb. talepleri gündeme gelmektedir. Dini mensubiyetin bir ifadesi olarak başörtüsü veya başka tesettür kıyafeti giyen Müslüman kadınlar önyargılarla karşılaşmaktadır. Dinlerinin bu gibi belirtilerini üstlerinde taşıyan insanlar çoğu zaman buna indirgenirler. Artık onların aslen kim oldukları, ne düşündükleri veya hissettikleriyle ilgilenilmez. Onlara artık sadece dinleriyle ilgili olarak bakılır, çoğu zaman buna bağlı tüm önyargılar ve yanlış atıflarla.

Oysa kimsenin seni inancından dolayı küçümsemeye hakkı yoktur. Ya da neye inanacağını sana emretmeye. Dini görüşlerin yalnız senin söz hakkın olan bir konudur.